Hotline: 097 565 6406

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Ngày đăng: 18-11-2016 15:13

BƯỚC 1

Đăng nhập vào trang NÀY, chọn chương trình học mà bạn đang hướng đến.

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

BƯỚC 2

2a. Nếu chọn chương trình tiếng Anh, chọn ESL English Learning

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

2b. Nếu xin học Đại học, chọn Undergraduate Admissions

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

2c. Nếu xin học Thạc sỹ, chọn Graduate Admissions

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

2d. Nếu xin chuyển tiếp, chọn Transfer Admissions

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

BƯỚC 3

Nếu chọn ESL, chọn Fill out our application

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Đóng phí nộp đơn bằng cách chọn Application fee

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Chọn Payment for Admissions Application

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Chọn Add to cart

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Điền các thông tin cá nhân: Tên, địa chỉ email

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Chọn Checkout

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Điền địa chỉ email và chọn Continue

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Điền thông tin thẻ

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Chọn Submit Payment Receipt Number

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Quay trở lại trang: https://www.una.edu/international/admissions/eslapplication.php và điền thông tin đăng ký xin học

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

Trong phần Agent information, điền thông tin VNIS Vietnam rồi chọn Submit

Hướng dẫn nộp đơn - University of North Alabama

BƯỚC 4

Nộp hồ sơ bản mềm qua địa chỉ email: [email protected]

Sau khi hoàn thành Application Online, các bạn liên hệ VNIS để được hỗ trợ trong việc gửi các giấy tờ, hồ sơ cho trường.

VNIS Education - Một thành viên của VNIS Group