Giải đáp: không biết tiếng Anh có đi du học được không?