Du học tại Prince Edward Island: Lấy PR và quốc tịch Canada nhanh nhất