Học bổng lên đến $30,000 từ Archbishop Riordan High School, San Francisco