Các trường Công giáo: Số lượng tuyển sinh tăng trở lại trong hai thập kỷ