Tại sao bài thi GMAT và GRE vẫn rất cần thiết cho hồ sơ MBA?