Thứ 2 đến hết Thứ 6, 9:00 sáng tới 17:00 chiều
Địa chỉ các văn phòng

Lĩnh vực Công nghệ – Hướng đi giàu tiềm năng cho sinh viên MBA trong và sau đại dịch