Lĩnh vực Công nghệ – Hướng đi giàu tiềm năng cho sinh viên MBA trong và sau đại dịch