Seattle Pacific University: Học bổng tới $14,500/năm cho học sinh xuất sắc