Trường St. Mary’s (Oregon) nhận học sinh Quốc tế năm 2021