University of South Carolina (USC) – Đại học đào tạo ngành Kinh Doanh Quốc tế số 1 tại Mỹ