University of The Pacific – Đại học đầu tiên của bang California, Mỹ