Canada nới lỏng biên giới cho du khách tiêm chủng từ 28/02/2022