Ngành Khoa học Dữ liệu ở Canada – Thị trường Việc làm, Kỹ năng và Mức lương