VNIS Education tham dự Hội thảo xúc tiến giáo dục lớn nhất thế giới – ICEF TP. Hồ Chí Minh 2019