VNIS Education tham dự Hội thảo xúc tiến giáo dục lớn nhất thế giới – ICEF Vancouver 2019