Học bổng tới 10% học phí tại Trung tâm Anh ngữ LCI, Mỹ