Du học Mỹ bậc Thạc sỹ tại Tulane University – Chương trình STEM, Không yêu cầu GMAT/GRE