Trường Đại Học Arizona – Khai phá tiềm năng – Mở rộng tầm nhìn