Từ 21/6: Tạm dừng phỏng vấn visa tại LSQ Mỹ tại TP.HCM, mở lại tại ĐSQ Mỹ tại Hà Nội