Thầy Hiệu trưởng New Era Institute, Úc ghé thăm văn phòng VNIS Education