Du học tại Nova Scotia: Lấy PR và quốc tịch Canada nhanh nhất