Phỏng vấn Học bổng – Pickering College (Canada) tháng 10/2017 đã diễn ra tốt đẹp